Visie

Introductie

 

De huidige tijd maakt helder dat alles met alles samenhangt. Sociale en maatschappelijke thema’s zijn zo complex en grijpen zo intens op elkaar in, dat we anders moeten leren kijken: niet naar de dingen afzonderlijk, maar juist in hun onderlinge verband. Dat vraagt om een dubbele kwaliteit: kunnen uitzoomen om overzicht te hebben, en tegelijkertijd kunnen inzoomen om de details te zien, zodat onderlinge verbanden helder worden. Op die manier kunnen nieuwe inzichten ontstaan, en dienen onverwachte oplossingen zich aan voor de complexe sociale, ecologische en daarmee ook hoogst individuele thema’s van deze tijd.

 

Wat deze tijd ook helder maakt is dat we niet weg komen met zwart-wit denken, dat denken in tegenstellingen leidt tot een versimpeling die algauw tot verharding en strijd leiden. Er is een weg van het midden dat geen compromis is, die onder de tegenstellingen duikt, om een nieuwe weg te openen: genuanceerder, creatiever – een weg van verwondering en verbeelding. Om die weg te openen is het eveneens belangrijk de onderlinge verbanden op te merken, zodat we kunnen vertrekken vanuit dat was ons bindt in plaats van dat wat ons scheidt. En daarvoor is het belangrijk een ander onderscheidt in onszelf op te heffen: die tussen lichaam en geest. Ook het lichaam denkt, en het denken heeft een lichamelijke weerslag. In Your Lab raken lichaam en geest op elkaar afgestemd en daardoor wordt een andere kwaliteit geopend: die van intuïtie en spontaniteit, waarin lichaam en geest gecombineerd en overstegen worden. Je raakt aanwezig in het hier-en-nu. Dat is geen eindstadium maar juist het begin – van compassie-volle creatie.

 

Er is nog een thema waar deze tijd ons op wijst: de werkelijkheid is nooit eenduidig en kan daardoor onmogelijk in kaders en concepten opgesloten worden. Onzekerheid en het onbekende zijn onderdeel van ons bestaan. Maar als we vanuit verbinding vertrekken, hoeven we die onzekerheid niet te vrezen, ligt er juist een uitdaging in: het onbekende zien als een uitnodiging om samen iets te creëeren wat leidt tot kwalitatieve groei van alles en iedereen. Niet een utopische, romantische wereld, maar een wereld die door te doen steeds opnieuw een stukje duurzamer, socialer en leefbaarder wordt. Een wereld die onaf is – en daardoor voortdurend om betrokkenheid vraagt; om verbinding en verbeelding.

 

Met die thema’s hebben we ons de afgelopen tien jaar intensief bezig gehouden. Nu zijn ze urgenter dan ooit. We hebben methodieken ontwikkeld die je inzicht in die thema’s geven en je laten ervaren hoe je daarmee kunt omgaan – als individu en in afstemming met anderen. In onze programma’s draait het niet zozeer om praten en analyseren, maar ontdekken en ondervinden wat werkt. Zodat je deze tijd gaat doorleven, er onderdeel van wordt, en er mede de toon van bepaalt.

 

De thema’s verder uitgewerkt:

 

Verbinding

 

In de huidige geïndividualiseerde samenleving is het idee ontstaan dat ieder op zichzelf staat, los van anderen en de wereld. Persoonlijke ontwikkeling, zelf-hulp, zelf-liefde… Alsof we op ons zelf zouden kunnen bestaan. Niets is minder waar. We zijn met elkaar verbonden. Vaak hebben anderen beter zicht op wie we zijn dan wijzelf. Juist door met elkaar in gesprek te gaan, leren we onszelf en daarmee ook anderen beter kennen. We krijgen dan zicht op wat werkelijk belangrijk voor ons is. We ontwikkelen in dialoog een voor dat moment betekenisvol kader waarnaar we willen leven, niet opgelegd van buitenaf, maar innerlijk ontwikkeld, en daardoor authentiek en krachtig.

 

Persoonlijke ontwikkeling betekent niet een terugtrekking in jezelf, weg van anderen en de wereld, maar juist het tegenovergestelde: jezelf in de wereld plaatsen en met jouw unieke creatieve kracht bijdragen aan groei, voor alles en iedereen. Die creatieve kracht komt niet vanzelf. Soms zitten er persoonlijke thema’s in de weg die frustratie, pijn, angst of woede teweeg brengen, en die getransformeerd moeten worden. En de huidige tijd met urgente, ingewikkelde thema’s vraagt ook nog eens het uiterste van ons creatief vermogen. Oplossingen liggen niet zomaar voor het oprapen, we moeten met werkelijk vernieuwende ideeën komen. Er ligt een dubbele opdracht klaar: we zullen onszelf moeten herscheppen en iets nieuws moeten scheppen in de wereld.

 

In Your Lab werken we met allerlei methoden om tot transformatie van innerlijke blokkades te komen: dat doen we met persoonsgerichte oefeningen en door met projecten aan de slag te gaan die je creatief bevragen en uitdagen. De reflecties en gesprekken die daaruit ontstaan leiden tot verstilling, verdieping en verruiming van wie je bent als mens, en daarmee tot ontsluiting van je creativiteit. Dat zorgt voor een daadkracht die impact maakt.

 

Verbeelding

Als we ons iets kunnen verbeelden dan kunnen we het ook maken. Als we iets verbeelden zeggen we ja tegen de toekomst: we zijn bereid om energie te steken om onze verbeelding werkelijkheid te laten worden. De complexe thema’s van deze tijd maken het soms lastig om een toekomst voor te stellen: er is geen eenduidige oplossing omdat de werkelijkheid nu eenmaal niet eenduidig is. We moeten in onze verbeelding leren omgaan met diversiteit en tegenstrijdigheid.

 

Dat vraagt een andere vorm van verbeelding dan we misschien gewend zijn: een die niet rigide en moralistisch is, en anderen niet uitsluit; een verbeelding die juist uitnodigt tot onderzoek, dialoog, en die inclusief is, zodat iedereen zich gehoord voelt, ook als ideeën tegenstrijdig zijn. Deze vorm van verbeelding vraagt om aandacht, geduld, speelsheid, en het erkennen van de betrekkelijkheid van je eigen positie. Dat is niet altijd eenvoudig, soms zelfs ontmoedigend. Het kan makkelijker lijken om weg te kijken, wat werkelijk belangrijk is uit te stellen, te negeren of zelfs belachelijk te maken. Maar dat heeft weer effect op hoe we ons voelen: zonder verbeelding van een toekomst wordt het heden ook waardeloos. Waarom zou je iets ondernemen als het toch geen zin heeft?

 

In Your Lab krijg je de technieken aangereikt om jouw toekomst te kunnen verbeelden. Daarvoor is het nodig je eigen historie te leren kennen, en te doorgronden wat je huidige situatie is. Met schrijvers, filmmakers en journalisten ga je aan de slag met het verbeelden van jouw biografie die niet alleen de jouwe wordt, maar door zijn bredere context ook de biografie wordt waar anderen een plek in (gaan) hebben.

 

Vitaliteit

We krijgen zin in het leven als onze geest geïnspireerd is en ons lijf fit genoeg is om aan die inspiratie richting te geven. Met beiden gaan we aan de slag: elke ochtend zijn er fysieke oefeningen en diverse meditatievormen waardoor je je lijf krachtig maakt en je geest ruim. We werken met technieken uit de vechtkunst die niet alleen tot fitheid en een ruime, verstilde geest leiden, maar ook bijdragen aan concentratievermogen en weerbaarheid. Door met het lichaam aan de slag te gaan, kunnen ook blokkades worden getransformeerd waardoor thema’s die voor verwarring hebben gezorgd, thuis kunnen komen. Lichaam en geest zijn in die zin met elkaar verbonden.

 

Vakmanschap

Als je aan vakmanschap denkt, denk je aan snel aan beroepen die tot het verleden zijn gaan behoren en die te maken hebben met ambacht. Aspecten die bij het ontwikkelen van een ambacht behoren, zijn juist ook nu weer van belang. Bereidheid om te leren, tijd willen investeren om iets werkelijk onder de knie te krijgen, leren omgaan met frustratie, kunnen reflecteren op hoe je denkt, voelt en op wat je maakt, zodat je blijvend kunt verdiepen. En het werken in teamverband, waardoor je voortdurend de dialoog moet opzoeken en daarbinnen jouw unieke kracht kunt cultiveren. In elk Lab werken we aan een project waarin die vakmanschap-skills worden overgedragen en je ermee kunt experimenten. Aan het einde van een Lab kom je met alle deelnemers tot een afgerond project waarmee je jouw vakmanschaps-skills in de wereld zet.

 

 

Hoe werken we?

We werken met fysieke en mentale reflecties, werken toe naar intuïtief inzicht, en spelen met de kracht van improvisatie en spontaniteit. In iedere Lab gaan we aan de slag met een groot creatief project waar iedereen aan bijdraagt en alle bovengenoemde aspecten in geadresseerd zullen worden. Die projecten die we in Your Lab ontwikkelen worden met mediapartners in de wereld gezet, en dragen tegelijk bij aan het ontwikkelen van een dialoog en aan de verbeelding van een toekomst waarin iedereen tot groei kan komen. Onze methode is interdisciplinair: trainers komen uit disciplines als martial arts (vechtkunsten), kunst (toneel, literatuur en beeldende kunst), wetenschap, filosofie, psychiatrie, politiek en het bedrijfsleven. Door die aanpak kunnen we kruisverbanden leggen en tot vernieuwende inzichten komen. De trainers die we inzetten zorgen binnen hun eigen vakgebied voor vernieuwingen en vertrekken vanuit de gedachte die Your Lab met ze deelt: dat alles met elkaar samenhangt. In onze Raad van Advies hebben o.a. zitting: Dirk de Wachter (psychiater), Herman Wijffels (ondernemer), Henk Oosterling (filosoof, activist), Philip Blom (antropoloog, journalist), Kees Klomp (duurzame entrepreneur en documentairemaker)  en Alicja Gescinska (filosoof).

 

Iedereen doet mee.

Your Lab is een stichting, winst doneren we om mensen een stem te geven die dat door sociale en financiële omstandigheden nu vaak niet hebben. Ook in 2020 zullen we tenminste 100 mensen gratis aan onze programma’s deel laten nemen. Denk aan ex-gedetineerden, thuislozen en mensen die door depressie of angststoornissen aansluiting missen. Om dit mede mogelijk te maken krijgen we steun van: Kans Fonds, Triodos Fonds, Stichting Janivo, VSB Fonds, Haella Fonds en Fundatie Santheuvel. We werken ook samen met de gemeente Amsterdam en ontwikkelen nieuwe interventies, gericht op de Top600, jongeren die high impact crimes plegen en vaak een complexe en/of traumatische achtergrond hebben. Wil je meer informatie, samenwerken of deelnemen aan een van die programma’s, neem dan contact met ons op.

 

Your Lab heeft een ANBI-status; dat betekent dat de programma’s die we organiseren het algemeen nut dienen. We zijn tevens een erkend opleidingsinstituut, geregistreerd en erkend door het CRKBO.