Een verbintenis-samenleving

Inleiding

Your Lab is de hoofdactiviteit van Stichting Biography Foundation. We zijn in 2008 begonnen. We richten ons op het samenbrengen van mensen met totaal verschillende achtergronden. Met speciaal ontwikkelde workshops ontwikkelen deelnemers meer verbondenheid met zichzelf, met anderen en de wereld om hen heen. We maken gebruik van technieken uit de filosofie, psychologie, sport, en de kunsten. Door een zo divers mogelijke groep bij elkaar te brengen ontstaat er een afspiegeling van de samenleving. Dat levert onverwachte ontmoetingen op die leiden tot meer openheid en compassie. Vooroordelen verdwijnen en er ontstaat meer empathie. Deelnemers ontdekken dat hoe divers we ook in ons gedrag kunnen zijn, we vaak gedreven worden door dezelfde angsten en verlangens. Polarisatie verdwijnt: deelnemers worden ervan bewustzijn dat we van elkaar afhankelijk zijn en dat wanneer we elkaar bekrachtigen er op individueel niveau en als samenleving als geheel kunnen ontwikkelen, waardoor de kwaliteit van leven toeneemt.

 

Missie, visie en strategie

We richten ons op het ontwikkelen van een meer verbonden samenleving waarin iedereen een stem heeft en kan bijdragen. De samenleving raakt steeds verder opgedeeld met het gevaar op polarisatie en verharding. Door mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen en gezamenlijk aan de slag te gaan met sociaal, maatschappelijke projecten, ontstaan er verdiepende inzichten; op persoonlijke niveau maar ook maatschappelijk. Dat leidt tot meer verbondenheid wat weer leidt tot een meer liefdevolle samenleving, waarin er mogelijkheden ontstaan voor iedereen om zich te ontwikkelingen en een plek te krijgen in de samenleving waarin hij zichzelf kan ontwikkelen en gelijktijd met de groei van de samenleving als geheel.

 

De formele omschrijving in de statuten van de stichting is:

Het initiëren en begeleiden van projecten, producten en diensten die het bewustzijn ontwikkelen van jongeren met verschillende culturele achtergronden zodat ze mentaal, fysiek en spiritueel ervaren dar niet los van anderen staan.

 

Activiteiten

In de Labs die we organiseren komen allerlei specialiseren uit verschillende vakgebieden langs om zowel fysieke, mentale als creatie reflectie te geven. Alle specialisten hebben minimaal 10 jaar werkervaring en worden binnen hun vakgebied erkend als vooruitstrevende denkers en doeners. De projecten waarmee we aan de slag gaan hebben een sociaal, maatschappelijk thema. Door de reflectie die deelnemers krijgen, ontstaat er meer inzicht in wie je bent, en hoe je je tot anderen verhoudt. Denk- en gevoelspatronen die in de weg zitten worden helder en kunnen getransformeerd worden naar kracht. De bedoeling is dat uit de Labs producten ontstaan, zoals documentaires, podcasts, essays, interviews, die we publiceren op onze site en de bijdragen aan een dialoog om te komen tot een verbintenis-samenleving. De publicaties zijn voor iedereen vrij te bekijken.

 

Deelname aan onze Labs zijn tegen kostprijs. Deelnemers die geen financiën hebben, kunnen een verzoek doen tot gratis deelname. Specifieke doelgroepen die financieel of sociaal nauwelijks toegang hebben tot onze Labs worden door ons benaderd. We worden financieel en organisatorisch gesteund door de gemeenten Amsterdam en door diverse stichtingen, waaronder: VSB Fonds, Stichting Janivo, Triodos Foundation, Fundatie Santheuvel Van der Sobbe, Stichting Paradosis, Diorapthe en Stichting Boschhuysen.

 

We organiseren het komend jaar (juli 2020/ juli 2021) 8 korte edities van een weekend. En 4 edities van 5 dagen. Met sommige deelnemers zullen we een langer na-traject ontwikkelen. Het gaat dan om deelnemers die moeite hebben om aansluiting te vinden. Het betreft deelnemers die vallen onder Actiecentrum Veiligheid en Zorg van de gemeente Amsterdam. In juni 2019 tot juni 2020 hebben we 8 weekend-edities georganiseerd en twee retraites. Er hebben meer dan 200 deelnemers aan die Labs meegedaan.

 

De Stichting beoogt niet het maken van winst. Een eventueel batig saldo bij ontbinding van de stichting wordt conform de notarieel vastgelegde statuten, zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. De boekhouding wordt onder toezicht en controle van MKB Accountants uitgevoerd door het bestuur.

 

 

Organisatie

De organisatie bestaat uit een vierkoppig bestuur die onbezoldigd hun werk verrichten. Het bestuur bestaat uit: Ted van den Berg, Celine van der Ven, Jeroen Ruigrok en Anna de Bie. Verder werken we met een Raad van Advies met internationaal erkende specialisten op het gebied van filosofie, psychologie, antropologie en duurzaam-ondernemen: waaronder Dirk de Wachter, Herman Wijfels, Alicja Geschinska, Henk Oosterling, Kees Klomp en Stef van Dongen. Bij Team vind je meer achtergrond over de bestuurders en andere betrokkenen bij de organisatie.

 

Financiën

Bijgevoegd een pdf met het meest recente jaarverslag.

Jaarverslag 2018