4

Een onderzoeksruimte om betekenisvol te creëren

 

Your lab is een onderzoeksruimte voor individuen en organisaties om te ontdekken hoe je in de huidige complexe samenleving zinvolle betekenis kunt geven. De samenleving bevindt zich in een intense transitie: van een oppositiesamenleving waarin alles van elkaar gescheiden is, naar een verbindingssamenleving waarin alles met elkaar samenhangt. Om zinvolle betekenis te kunnen creëren is meer nodig dan rationeel denken alleen. We hebben daarvoor onze gehele intelligentie nodig, inclusief het voelen en de intuïtie.

 

Your Lab maakt je ontvankelijk voor alle vormen van verbinding zodat je midden in de wereld van nu kunt staan. Denken, voelen en handelen raken op elkaar afgestemd. Angst en ruis lossen daardoor op. En het wordt helder dat wie je bent niet losstaat van anderen en de wereld, maar dat je daarmee voortdurend in dialoog bent. Vanuit een open dialoog ontstaat er op natuurlijke wijze zinvolle betekenis.

 

Context

De afgelopen eeuwen heeft in het teken gestaan van individualiteit met als doel ons meer vrijheid en geluk te geven. De invulling die we nu aan individualisme hebben gegeven, lijkt vrijheid en geluk echter in de weg te staan. Vrijheid en geluk zijn vertrekpunt geworden en hebben het zicht op zinvolle betekenis volledig geblindeerd.

 

Individuele vrijheid wordt regelmatig ingezet om over de vrijheidsgrenzen van de ander heen te gaan. Dat maakt ons soms wanhopig en onmachtig, zeker in een samenleving met zoveel verschillende (culturele)opvattingen en denkbeelden. En de obsessieve nadruk op geluk heeft er voor gezorgd dat we onszelf als verbeteringsproject zijn gaan zien: het kan altijd maar beter, meer en steeds perfecter. We worden zo vijand van onszelf, zijn nooit goed genoeg. Dat maakt ons uitgeput, burn-out en eenzaam. Alsof dat allemaal niet genoeg is, daagt deze tijd ons uit met complexe vraagstukken die met elkaar samenhangen: de opwarming van de aarde heeft effect op migratie, migratie op onze welvaart, welvaart op onze omgang met elkaar. Omdat oplossingen daarvoor niet binnen bestaande denkkaders gevonden zullen worden, maken die ontwikkelingen ons onzeker en angstig.

 

Het begint erop te lijken dat onze samenleving in een radicale transformatie zit. Dat het niet gaat om een reeks van intense veranderingen waarop we innovatief moeten reageren, maar dat er iets veel fundamentelers aan de hand is. We worden gevraagd onze omgang met onszelf, elkaar en met de aarde opnieuw te herzien. Deze tijd vraagt een nieuwe optiek op wat mens-zijn betekent en wat daarin betekenisvol is. We verschuiven van een sterk geïndividualiseerde samenleving waarin er voortdurend sprake is van tegenstellingen en strijd, naar een verbindingssamenleving, waarin we beseffen dat wie we zijn niet losstaat van anderen en de wereld. Dat vraagt om andere gevoeligheden, kwaliteiten en denkkaders. De programma’s van Your Lab zijn als een onderzoeksruimte waarin je ontdekt hoe je de transitie naar volledige verbinding kunt maken. Alle daarvoor benodigde gevoeligheden en nieuwe denkkaders kun je je eigen maken. Je reageert niet langer op veranderingen, maar geeft ze zelf vorm.  Dat gehele proces begeleiden we voor individuen en organisaties.

 

Drie processen:

Het wordt steeds duidelijker dat een samenleving niet bestaat uit een verzameling losse individuen, maar dat we met elkaar verbonden zijn. Die verbinding kun je bij Your Lab aan den lijve ervaren. Eenmaal ten diepste doorvoelt, komt alles in een ander daglicht te staan. Je kunt vanuit verbinding veel makkelijker een open-dialoog voeren. Dat maakt je creatiever, inventiever en daadkrachtiger. Maar ook meer liefdevol. Je raakt verbonden: in plaats van rationeel en kritisch aan de zijlijn commentaar te geven op jezelf en anderen, raak je in een voortdurende dynamiek van onderzoek, ontdekking en verwondering. Je beweegt samen met anderen in het leven. Zo kunnen we met elkaar tot een samenleving komen die tot algehele groei leidt. Om dat allemaal mogelijk te maken, faciliteren we bij Your Lab drie processen:

 

  • zelf-inzicht: hoe ben ik met anderen en de wereld verbonden?;
  • open-dialoog: hoe kan ik onderlinge verschillen tot inspiratie maken?;
  • creatie: hoe creëer ik zinvolle betekenis?

 

1. zelf-inzicht

Zelf-inzicht betekent niet dat we volledig op onszelf gericht raken, maar juist vrijkomen van een gerichtheid op onszelf. Het gaat over onszelf kunnen openen naar anderen en de wereld. In Your Lab zul je op alle terreinen verbinding gaat ervaren. Eerst in jezelf: vernauwende denk- en gevoelspatronen kun je transformeren naar kracht. Ruis en angst lossen op. Je denken, doen en handelen raken verbonden. Er ontstaat meer rust en overzicht. Van daaruit zijn anderen en de wereld niet langer bedreigend, maar voel je je er juist mee verbonden. Je gaat zien dat alhoewel anderen wellicht totaal andere interesses en gedachtes erop na kunnen houden, de diepere verlangens in essentie aan elkaar gelijk zijn. Dat zorgt voor openheid, inleving en compassie. Dan raken je acties vanzelf gericht op gezamenlijke groei.

 

2. dialoog

We zijn voortdurend in dialoog met anderen en onze omgeving. En daarin ligt gezamenlijke groei verscholen. In een open dialoog worden verschillen niet tot compromis vermorzeld, maar vormen ze input voor wezenlijke vernieuwende ideeën. De dynamiek in een open dialoog is geen rat-race, maar een weg van vertraging, aandacht en daadwerkelijke interesse. Dan kan er verbinding ontstaan, verwondering, waardoor we ons kunnen openen voor essentiële onderstromen die in de snelheid en gejaagdheid waarmee we nu leven aan ons voorbijgaan. In die onderstroom liggen antwoorden verscholen voor complexe vraagstukken, nu en in de toekomst. Dit gehele proces – van vertraging tot in contact komen met onderstromen – kun je bij Your Lab ervaren, inclusief handvatten om zelf open-dialogen te kunnen voeren.

 

3. creatie

In een open cultuur bestaat het gevaar dat je nooit tot keuzes komt. Dat niets afgerond wordt. Dat er geen begrenzing is. Maar het erkennen van grenzen is juist noodzakelijk om je te kunnen verwonderen. Ergens houdt je kennis en kunde op – en daarachter opent zich iets nieuws. Zo kunnen we antwoorden vinden voor complexe thema’s die binnen de begrenzing van huidige denkkaders onmogelijk gevonden kunnen worden. In onze programma’s krijg je tools aangereikt om tot vernieuwende creativiteit te komen. Maar ook om grenzen te stellen waar nodig is, om groei en creatie te blijven garanderen. We maken gebruik van interventie-technieken uit sport en toneel, uit de hoek van filosofie en psychologie, en lerend van processen die we tegenkomen in technologie en in de natuur.

 

 

Hoe werken we?

We werken met fysieke en mentale reflecties. En doordat je verbondenheid gaat ervaren, word je ook gewaar van wat je ‘energie’ zou kunnen noemen: een kracht die leidt tot intuïtief inzicht en spontaniteit. We werken met kaders en modellen maar die zijn niet rigide. Omdat trainingen ervaringsgericht zijn, kun je aan die modellen steeds opnieuw invulling geven. Onze aanpak is interdisciplinair: trainers komen uit disciplines als sport, kunst (toneel, literatuur en beeldende kunst), wetenschap, filosofie, psychiatrie, politiek en het bedrijfsleven. Door die aanpak kunnen we kruisverbanden leggen en tot vernieuwende inzichten komen. De trainers die we inzetten zorgen binnen hun eigen vakgebied voor vernieuwingen en vertrekken vanuit de gedachte die Your Lab met ze deelt: dat alles samenhangt.

 

Model-a

Om dit hele proces over te kunnen dragen, heeft Your Lab Model-a ontwikkeld, met daarin alle noodzakelijke aandachtsvelden en interventies.

 

model-a_creation-

 

 

In een verbindings-samenleving mag iedereen meedoen.

Your Lab is een stichting, winst doneren we om mensen een stem te geven die dat door sociale en financiële omstandigheden nu vaak niet hebben. In 2018 zullen we 100 mensen gratis aan onze programma’s deel laten nemen. Denk aan ex-gedetineerden, thuislozen en mensen die door depressie of angststoornissen aansluiting missen. Om dit mede mogelijk te maken krijgen we steun van: Kans Fonds, Triodos Fonds, Stichting Janivo, Haella Fonds en Fundatie Santheuvel.

Wil je meer informatie hierover of deelnemen aan een van die programma’s, neem dan contact met ons op: robin@yourlab.nl.